Kompis Sveriges allmänna villkor för deltagare i AMIF-projekt

Allmänna villkor – uppdaterade 2023-08-01

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Kompis Sverige (org nr 802473-9701) och den person (nedan benämnd ”deltagaren”) som anmält sig till Kompis Sverige för att deltaga i den verksamhet som vi erbjuder inom ramen för projekt som finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF)

Utöver dessa villkor finns även villkor som reglerar deltagandet i Kompisprogrammet och sociala aktiviteter för deltagare som anmäler sig till de delarna av verksamheten.

2. Tjänstens genomförande

Kompis Sverige erbjuder aktiviteter som vi arrangerar själva eller i samarbete med andra i syfte att (nedan benämnd ”tjänsten”). 

Utgångspunkten för aktiviteterna är att tredjelandsmedborgare ska ges möjlighet att träffa andra nya och etablerade svenskar för att umgås,öva svenska och ta del av samhällsinformation.

Målsättningen är alltid att verksamheten ska vara kostnadsfri för deltagaren. Kompis Sverige ersätter inte eventuella kostnader för resor till och från aktiviteterna, eller för inköp som deltagaren gör i samband med aktiviteten.

3. Datainsamling, datahantering och sekretess

För genomförandet av tjänsten samlar Kompis Sverige in data om deltagaren. Kompis Sverige samlar in data som krävs för tjänstens genomförande samt för uppföljning och statistik till samarbetspartners, till exempel AMIF och kommuner som deltar i projektet och partners för utvärdering av effekterna. 

Alla personuppgifter hanteras med sekretess.  

Vi sparar personuppgifter som mest i 24 månader.

För mer utförlig information om hur Kompis Sverige behandlar personuppgifter hänvisas till Kompis Sveriges dataskyddspolicy

5. Värdegrund

För att ta del av Kompis Sveriges tjänst, ska du som deltagare acceptera vår värdegrund.

Den innebär följande: 

  • Deltagandet bygger på respekten för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
  • Kompis Sverige bygger på frivilligt deltagande och ömsesidigt engagemang från alla parter. Respektera varandra och varandras integritet. 

6. Uppsägning

Båda parter har rätt att när som helst säga upp avtalet. Den data som samlats in ska då raderas utan dröjsmål.  

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här