DATASKYDDSPOLICY

Kompis Sverige (organisationsnummer 802473-9701) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför samlar vi in dina personuppgifter och på vilket sätt?

Kompis Sverige samlar in dina uppgifter genom webbformulär och/eller intervjuer samt när du anmäler dig för att kompismatchas, deltaga på någon av våra aktiviteter eller kontaktar oss med frågor t ex via e-post eller via hemsidan. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Syftet med att samla in uppgifterna är följande:

 • Matcha dig med en kompis efter dina önskemål, ofta med liknande intressen och bakgrund.
 • Kontakta dig för att informera dig om aktiviteter och andra delar av vår verksamhet.
 • Föra statistik och utveckla Kompis Sveriges verksamhet.
 • Besvara frågor du har om vår verksamhet. 

Legal grund för insamlingen av dina personuppgifter

Kompis Sverige samlar i första hand in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig, enligt det avtal du som deltagare har ingått med oss genom att anmäla dig för att bli matchad med en kompis eller för att deltaga på en aktivitet. 

Vissa uppgifter för kommunikations- och marknadsföringssyfte kan vi även komma att behandla enligt ett avvägt legitimt intresse. 

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av flera rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtal, baserat på en intresseavvägning eller specifikt samtycke från dig. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå vara nödvändig att spara för andra ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Kompis Sverige behandlar uppgifter om dig som du själv anger till oss. Vi behöver de uppgifter vi efterfrågar för att kunna göra en så bra matchning som möjligt med din framtida kompis.

För deltagare som anmäler sig till Kompis Sveriges verksamhet (t ex Kompisprogrammet eller aktiviteter) efterfrågar vi all eller delar av följande information:

 • Namn
 • Kommun
 • Ålder
 • Om du är ny i Sverige eller etablerad
 • Födelseland (om annat än Sverige)
 • När du kom till Sverige (om du inte är född i Sverige)
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Kön
 • Språkkunskaper
 • Sysselsättning
 • Yrkes- och utbildningsbakgrund
 • Intressen

Om du själv i fritextsvar eller på annat sätt lämnar ytterligare uppgifter om till exempel religion, etnicitet eller sexuell läggning samtycker du till att Kompis Sverige behandlar dessa personuppgifter. Kompis Sverige kommer aldrig att efterfråga denna typ av information från dig. 

I vissa fall efterfrågar vi även ytterligare information som bedöms relevant antingen för aktivitetens syfte eller för att uppfylla krav på rapportering till samarbetspartner eller finansiär.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, dock som längst i 24 månader.  

När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för uppföljning och statistik sparar vi endast utvalda data på aggregerad nivå som inte kan kopplas till dig som individ.

De uppgifter som sparas i detta syfte är:

 • Kön
 • Ålder
 • Om du är ny i Sverige eller etablerad
 • Födelseland
 • Språk
 • Kommun
 • Yrkes- och utbildningsbakgrund
 • Sysselsättning
 • Intressen 
 • Hur du hittade Kompis Sverige

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Vissa personuppgifter delas med den deltagare du matchas med i syfte att ni ska kunna etablera kontakt med varandra. Dessa uppgifter är förnamn, ålder, kommun, födelseland, angivna intressen, e-postadress samt telefonnummer om du godkänt detta.

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare som vi samarbetar med i syfte att kunna ge dig som deltagare bästa möjliga tjänst eller för att kunna styrka vilka som är deltagare gentemot en finansiär. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.  

Kompis Sverige kan dela bilder och namn på deltagare i våra egna kanaler. Detta görs alltid efter deltagarnas medgivande. 

De uppgifter vi har om dig är viktiga för både oss och dig, därför behandlar vi dem med sekretess. Kompis Sverige vidtar rimliga organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller exponering av dina uppgifter.  

Dina rättigheter  

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss.  

 • Få tillgång till dina personuppgifter
  Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. 
 • Begära rättelse av personuppgifter
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 
 • Ge och ta tillbaka ditt samtycke
  I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Det betyder att vi fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter, eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare. 
 • Avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick 
  Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick.
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt legitima intresse
  I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat legitimt intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om legitimt intresse. 
 • Begränsa behandling av dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt legitima intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella kontraktuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas. 
 • Rätt att flytta din data (dataportabilitet)
  Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. 
 • Radera personuppgifter
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig reklam- eller kommunikationsutskick. Radering av persinuppgifter kan dock innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella kontraktuella skyldigheter gentemot dig 

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).  

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här