Kompis Sveriges allmänna villkor för Kompisprogrammet

Allmänna villkor – uppdaterade 2023-08-01

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Kompis Sverige (org nr 802473-9701) och den person (nedan benämnddeltagaren”) som anmält sig till Kompis Sverige för att kompismatchas med en annan deltagare. 

2. Tjänstens genomförande

Kompis Sverige matchar deltagare med varandra i syfte att etablera en kompisrelation mellan deltagarna (nedan benämnd ”tjänsten”). 

Utgångspunkten för matchningen är att deltagare som är nya i Sverige matchas med deltagare som är etablerade. Kompis Sveriges ansvar begränsar sig till att hitta deltagare som bedöms ha förutsättningar att utveckla en långsiktig vänskapsrelation med varandra och att stötta deltagarna under en period om sex månader från det första mötet. 

Om en deltagare av någon anledning inte är nöjd med den matchning som gjorts kan deltagaren erbjudas att matchas med en annan deltagare om så önskas.  

3. Datainsamling, datahantering och sekretess

För genomförandet av tjänsten samlar Kompis Sverige in data om deltagaren. Kompis Sverige samlar in data som krävs för tjänstens genomförande samt för uppföljning och statistik till samarbetspartners, till exempel kommuner och partners för utvärdering av effekterna. 

Alla personuppgifter hanteras med sekretess.  

Vi sparar personuppgifter som mest i 24 månader. De uppgifter som sparas används enbart för statistik och rapportering på aggregerad nivå och kan inte kopplas till en enskild deltagare. 

För mer utförlig information om hur Kompis Sverige behandlar personuppgifter hänvisas till Kompis Sveriges dataskyddspolicy

4. Värdegrund

För att ta del av Kompis Sveriges tjänst, ska du som deltagare acceptera vår värdegrund.

Den innebär följande: 

  • Deltagandet bygger på respekten för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
  • Kompis Sverige bygger på frivilligt deltagande och ömsesidigt engagemang från alla parter. Ansvaret för att hålla kontakt och ta initiativ till att träffas är gemensamt. Inkludera gärna varandra i er vardag. Respektera varandra och varandras integritet. 

5. Uppsägning

Båda parter har rätt att när som helst säga upp avtalet. Den data som samlats in ska då raderas utan dröjsmål.  

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här