Kompis Sveriges allmänna villkor för sociala aktiviteter

Allmänna villkor – uppdaterade 2023-08-01

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Kompis Sverige (org nr 802473-9701) och den person (nedan benämnddeltagaren”) som anmält sig till Kompis Sverige för att deltaga på någon av våra sociala aktiviteter. 

2. Tjänstens genomförande

Kompis Sverige erbjuder sociala aktiviteter som vi arrangerar själva eller i samarbete med andra (nedan benämnd ”tjänsten”). 

Utgångspunkten för aktiviteterna är att nya och etablerade svenskar ska ges möjlighet att träffas och  umgås under lättsamma former i anslutning till en sociala aktivitet som de själva anmäler sig till.

Målsättningen är alltid att aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagaren. Kompis Sverige ersätter inte eventuella kostnader för resor till och från aktiviteterna, eller för inköp som deltagaren gör i samband med aktiviteten.

3. Anmälan och avbokning

Deltagare som anmäler sig till aktiviteten erbjuds deltagande i mån av plats. Där antalet platser är begränsat kan deltagaren ställa sig på väntelista.

Om deltagaren har anmält sig och fått plats på aktiviteten ansvarar deltagaren för att avboka sin plats om hen inte kan eller vill gå på aktiviteten. Om ingen avbokning sker och deltagaren inte kommer på aktiviteten har Kompis Sverige rätt att neka deltagaren plats på kommande aktiviteter.

4. Datainsamling, datahantering och sekretess

För genomförandet av tjänsten samlar Kompis Sverige in data om deltagaren. Kompis Sverige samlar in data som krävs för tjänstens genomförande samt för uppföljning och statistik till samarbetspartners, till exempel kommuner och partners för utvärdering av effekterna. 

Alla personuppgifter hanteras med sekretess.  

Vi sparar personuppgifter som mest i 24 månader. De uppgifter som sparas används enbart för statistik och rapportering på aggregerad nivå och kan inte kopplas till en enskild deltagare. 

För mer utförlig information om hur Kompis Sverige behandlar personuppgifter hänvisas till Kompis Sveriges dataskyddspolicy

5. Värdegrund

För att ta del av Kompis Sveriges tjänst, ska du som deltagare acceptera vår värdegrund.

Den innebär följande: 

  • Deltagandet bygger på respekten för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
  • Kompis Sverige bygger på frivilligt deltagande och ömsesidigt engagemang från alla parter. Respektera varandra och varandras integritet. 

6. Uppsägning

Båda parter har rätt att när som helst säga upp avtalet. Den data som samlats in ska då raderas utan dröjsmål.  

Redo att bli kompis?

Anmäl dig här